Jdi na obsah Jdi na menu
 


Formulář přihlášky do MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

Zákonný zástupce dítěte

 

Jméno a příjmení:………………………………………. …………………………………………..

 

Datum narození: …………………………………………………………………………………….

  

Trvalé bydliště:………………………………………………………………………………………

 

Kontaktní telefon (nepovinný údaj):…………………………………..

 

E-mail (nepovinný údaj): ……………………………………………..

 

Adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého bydliště: ANO/ NE

 

Uveďte adresu pro doručování:.............................................................................................

 

 

Žádám  o přijetí dítěte

 

 

Jméno a příjmení dítěte (účastníka řízení):…………………………………………………………...

 

Datum  narození:………………………….........................................................................................

 

Trvalé bydliště:………………………………………………………………………………………

 

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole ZŠ a MŠ Sloup v Čechách 

 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a v souladu s ustanovením § 36 zákona č…500/2004 Sb. správní řád s  možností  využít  procesního  práva  vyjádřit  se  k  podkladům  rozhodnutí  dne  31.5.2013 od 14 do  16 hodin v budově ZŠ a MŠ Sloup v Čechách.

 

Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

 

V ……………….. dne………………………                     ………………………………………..                                                                                           podpis zákonného zástupce dítěte    

 

 

Příloha č.1

 

Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

 

 

V                                                                                            …………………………………….

 

                                                                                               Razítko a podpis lékaře